Dabigatran-první schválený DTI pro SPAF

fibrilace síní (Af) je v klinické praxi běžně se vyskytující arytmie. AF je snadno rozpoznatelný, ale obtížně léčitelný. Cévní mozková příhoda je nejničivější komplikací AF a je spojena s obrovskou zátěží pro společnost. Účinná prevence mrtvice je prioritou u pacientů s AF. Dvě třetiny úderů způsobených AF lze předcházet vhodnou antikoagulační terapií. VKA stejně jako warfarin zůstává acenokumarol zlatým standardem pro prevenci mrtvice v AF (SPAF). Je však spojena s četnými omezeními, jako je vysoké riziko lékových interakcí, lékových interakcí a potřeby častého sledování PT/INR. Dabigatran etexilát je selektivní, specifický, reverzibilní přímý inhibitor trombinu, který byl schválen ve Spojených státech, evropských zemích a v Indii pro prevenci a léčbu spaf a primární žilní tromboembolie. Účinnost a bezpečnost dabigatranu v AF byla stanovena“ randomizované hodnocení dlouhodobé antikoagulační terapie (RE-LY)“, randomizovaná klinická studie. Podle studie RE-LY byla dávka 150 mg dabigatranu lepší než warfarin, pokud jde o cévní mozkovou příhodu nebo systémovou embolii, a dávka 110 mg byla lepší než warfarin, pokud jde o velké krvácení. Profil nežádoucích účinků dabigatranetexilátu byl obecně podobný profilu warfarinu ve studii RE-LY, s výjimkou výskytu dyspepsie. Dabigatran má výhodu oproti vka, jako je warfarin a acenokumarol, včetně předvídatelného farmakokinetického a farmakodynamického profilu, minimální lékové interakce a žádné lékové interakce s potravinami, zatímco není nutné monitorování. Dávkovací schéma je dabigatran 150 mg dvakrát denně u pacientů s normální funkcí ledvin. 110 mg BID je specificky pro starší pacienty starší 80 let a starší, stejně jako pro pacienty se zvýšeným rizikem krvácení a při poškození ledvin CrCL 15-30 mL/min dávkování je 75 mg dvakrát denně. Dabigatran je pouze NOAC se schváleným specifickým reverzním činidlem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.